موج واکنش ها به خبر شبکه های اجتماعی از تجریب خانه شهر گام معلق تخریب

۹۶/۰۳/۳۰ شماره 74 ۷۳
شماره 74 ۷۳
اقتصاد کرمان شماره ۷۳ ۹۶/۰۳/۳۰