موزه تهران احیا شد اما مجسمه های مرمت نشد

۹۵/۰۷/۰۶ شماره 49 ۴۹
شماره 49 ۴۹
فردای کرمان شماره ۴۹ ۹۵/۰۷/۰۶