موسوی سرمربی هندبال مس بعد از کسب مقام سوم: شایستگی ما بیشتر از این بود

۹۵/۰۳/۰۴ شماره 350 ۳۵۰
شماره 350 ۳۵۰
کرمان ورزشی شماره ۳۵۰ ۹۵/۰۳/۰۴