مکان (سمن سرا ) به زودی واگذار میشود

۹۴/۱۰/۲۳ شماره 2244 ۲۲۴۴
شماره 2244 ۲۲۴۴
کرمان امروز شماره ۲۲۴۴ ۹۴/۱۰/۲۳