مکتب خانه موسیقی نواحی در کرمان راه اندازی می شود

۹۶/۰۹/۱۳ شماره 2334 ۲۳۳۴
شماره 2334 ۲۳۳۴
ندای وحدت شماره ۲۳۳۴ ۹۶/۰۹/۱۳