میرسلیم در جمع دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان: چاره اصلی کشور در یکپارچگی و زاویه نداشتن با رهبری است

۹۶/۰۲/۲۶ شماره 2197 ۲۱۹۷
شماره 2197 ۲۱۹۷
ندای وحدت شماره ۲۱۹۷ ۹۶/۰۲/۲۶