میزان خاموشی هر مشترک در طی سال 96 به میزان 300 دقیقه کاهش خواهد یافت

۹۶/۰۷/۱۱ شماره 2292 ۲۲۹۲
شماره 2292 ۲۲۹۲
ندای وحدت شماره ۲۲۹۲ ۹۶/۰۷/۱۱