میزان فطریه از نظر آیت الله مکارم اعلام شد

۹۶/۰۴/۰۳ شماره 19 ۱۹
شماره 19 ۱۹
روشنفکری شماره ۱۹ ۹۶/۰۴/۰۳