نادیده گرفتن رای مردم از شان ملت ایران به دور است

۹۶/۰۲/۲۶ شماره 2197 ۲۱۹۷
شماره 2197 ۲۱۹۷
ندای وحدت شماره ۲۱۹۷ ۹۶/۰۲/۲۶