نامزدهای نهایی تصدی پست شهرداری اعلام شد

۹۶/۰۵/۲۹ شماره 2265 ۲۲۶۵
شماره 2265 ۲۲۶۵
ندای وحدت شماره ۲۲۶۵ ۹۶/۰۵/۲۹