نامگذاری یکی از معابر کرمان به نام زهرا نعمتی

۹۶/۰۷/۰۵ شماره 61 ۶۱
شماره 61 ۶۱
صعودکرمان شماره ۶۱ ۹۶/۰۷/۰۵