نام نویسی 300 نفر از داخل شهر زرند برای دریافت چادرهای امدادی

۹۵/۰۸/۱۱ شماره 43 ۴۳
شماره 43 ۴۳
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۳ ۹۵/۰۸/۱۱