ناکارآمدی شهرداری کرمان در حوزه درآمد زائی

۹۶/۱۲/۰۵ شماره 212 ۲۱۲

۲۱۲

۲۰
شماره 212 ۲۱۲
هفتواد شماره ۲۱۲ ۹۶/۱۲/۰۵