ناکارآمدی شهرداری کرمان در حوزه درآمد زائی

۹۶/۱۲/۰۵ شماره 212 ۲۱۲

۲۱۲

۲۳
شماره 212 ۲۱۲
هفتواد شماره ۲۱۲ ۹۶/۱۲/۰۵