نا تمام ماندن 400 هزار میلیارد پروژه در کشور

۹۵/۱۲/۱۴ شماره 2153 ۲۱۵۳
شماره 2153 ۲۱۵۳
ندای وحدت شماره ۲۱۵۳ ۹۵/۱۲/۱۴