نبرد پینگ پنگی در گودال خشت مال هافضای پسا تحریم غرور آفرین است

۹۴/۰۷/۲۲ شماره 19 ۱۹
شماره 19 ۱۹
فردای کرمان شماره ۱۹ ۹۴/۰۷/۲۲