نبرد پینگ پنگی در گودال خشت مال ها

۹۴/۰۷/۲۲ شماره 19 ۱۹
شماره 19 ۱۹
فردای کرمان شماره ۱۹ ۹۴/۰۷/۲۲