نبض بازار مسکن در کرمان کند میزند

۹۵/۰۶/۱۶ شماره 54 ۵۴
شماره 54 ۵۴
اقتصاد کرمان شماره ۵۴ ۹۵/۰۶/۱۶