نبض قیمت زمین و مسکن در دستان عرضه و تقاضا

۹۴/۱۱/۱۸ شماره 679 ۶۷۹
شماره 679 ۶۷۹
نگین سیرجان شماره ۶۷۹ ۹۴/۱۱/۱۸