نبود سوخت در شهداد مشکل ساز شد

۹۴/۰۷/۰۵ شماره 454 ۴۵۴

۴۵۴

۹۹
شماره 454 ۴۵۴
پیام ما شماره ۴۵۴ ۹۴/۰۷/۰۵