نتیجه جدال بر سر عوارض پزشکان در شورای شهر کرمان

۹۴/۱۱/۲۶ شماره 567 ۵۶۷
شماره 567 ۵۶۷
پیام ما شماره ۵۶۷ ۹۴/۱۱/۲۶