نحوه انتقاد شما از دولت بی احترامی به آرای مردم است

۹۴/۰۸/۲۴ شماره 665 ۶۶۵
شماره 665 ۶۶۵
نگین سیرجان شماره ۶۶۵ ۹۴/۰۸/۲۴