نخستین محموله ریلی سیمان صادراتی ممتازان به پاکستان اعزام شد

۹۵/۰۳/۰۳ شماره 313 ۳۱۳
شماره 313 ۳۱۳
همراه کرمان شماره ۳۱۳ ۹۵/۰۳/۰۳