نرخ ببیکاری کرمان 11/4 درصد است

۹۶/۰۹/۲۵ شماره 2340 ۲۳۴۰
شماره 2340 ۲۳۴۰
ندای وحدت شماره ۲۳۴۰ ۹۶/۰۹/۲۵