نرخ جدید کرایه تاکسی ها

۹۶/۰۴/۲۰ شماره 75 ۷۵
شماره 75 ۷۵
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۵ ۹۶/۰۴/۲۰