نسبت به اعتراض نماینده شرق کرمان در مورد کندی عملیات گاز رسانی به بم

۹۶/۰۵/۰۸ شماره 166 ۱۶۶
شماره 166 ۱۶۶
طلوع بم شماره ۱۶۶ ۹۶/۰۵/۰۸