نسبت دلواپسان با مراجع تقلید

۹۴/۰۸/۲۷ شماره 821 ۸۲۱
شماره 821 ۸۲۱
ذوالفقار شماره ۸۲۱ ۹۴/۰۸/۲۷