نسل جدید انقلاب نسبت به ولی فقیه و اصول انقلاب دلبسته تر شده است

۹۶/۰۹/۲۰ شماره 2337 ۲۳۳۷
شماره 2337 ۲۳۳۷
ندای وحدت شماره ۲۳۳۷ ۹۶/۰۹/۲۰