نصب تابلوهای دو زبانه برای نخستین بار در کرمان

۹۵/۱۲/۲۳ شماره 2159 ۲۱۵۹
شماره 2159 ۲۱۵۹
ندای وحدت شماره ۲۱۵۹ ۹۵/۱۲/۲۳