نصب سامانه خورشیدی 20 کیلو واتی در مرکز منطقه جنوب شرق

۹۶/۱۱/۲۳ شماره 2382 ۲۳۸۲
شماره 2382 ۲۳۸۲
ندای وحدت شماره ۲۳۸۲ ۹۶/۱۱/۲۳