نظارت بر ناوگان اتوبوس های برون شهری در تابستان تشدید می شود

۹۶/۰۴/۱۳ شماره 2230 ۲۲۳۰
شماره 2230 ۲۲۳۰
ندای وحدت شماره ۲۲۳۰ ۹۶/۰۴/۱۳