نظر بشار اسد درباره سردار سلیمانی : او اسطوره نجات است

۹۴/۱۰/۲۱ شماره 538 ۵۳۸

۵۳۸

۴۲
شماره 538 ۵۳۸
پیام ما شماره ۵۳۸ ۹۴/۱۰/۲۱