نظر شهرام جزایری درباره اعدام بابک زنجانی

۹۴/۱۲/۱۷ شماره 585 ۵۸۵
شماره 585 ۵۸۵
پیام ما شماره ۵۸۵ ۹۴/۱۲/۱۷