نعمتی بعد از کسب سهمیه المپیک : کسب سهمیه سقف آرزوهای من نیست

۹۴/۰۸/۲۰ شماره 330 ۳۳۰
شماره 330 ۳۳۰
کرمان ورزشی شماره ۳۳۰ ۹۴/۰۸/۲۰