نقد با خشونت و تخریب اموال عمومی متفاوت است

۹۶/۱۰/۱۲ شماره 2352 ۲۳۵۲
شماره 2352 ۲۳۵۲
ندای وحدت شماره ۲۳۵۲ ۹۶/۱۰/۱۲