نقش بخش خصوصی را در کمیسیون های مشترک جدی بگیریم

۹۶/۱۲/۲۱ شماره 99 ۹۹
شماره 99 ۹۹
اقتصاد کرمان شماره ۹۹ ۹۶/۱۲/۲۱