نقش چابک سازی سازمان در موفقیت کسب و کار

۹۵/۰۲/۲۲ شماره 47 ۴۷
شماره 47 ۴۷
اقتصاد کرمان شماره ۴۷ ۹۵/۰۲/۲۲