نماینده بم آخرین نطقش در مجلس نهم را ایراد کرد آخرین دلواپسی در پالمان

۹۵/۰۲/۲۸ شماره 627 ۶۲۷

۶۲۷

۳۲
شماره 627 ۶۲۷
پیام ما شماره ۶۲۷ ۹۵/۰۲/۲۸