نماینده مردم رفسنجان و انار : موانع زیادی سر راه کارآفرینی وجود دارد

۹۵/۰۹/۲۳ شماره 49 ۴۹
شماره 49 ۴۹
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۹ ۹۵/۰۹/۲۳