نماینده مردم سیرجان در مجلس: صدای العطش مردم کرمان بلند است

۹۶/۱۲/۰۷ شماره 2391 ۲۳۹۱
شماره 2391 ۲۳۹۱
ندای وحدت شماره ۲۳۹۱ ۹۶/۱۲/۰۷