نماینده کرمان فشار برای کنار گذاشتن فرماندار دراور را تکذیب کرد

۹۴/۰۷/۱۴ شماره 462 ۴۶۲

۴۶۲

۲۹
شماره 462 ۴۶۲
پیام ما شماره ۴۶۲ ۹۴/۰۷/۱۴