نمایندگان عافیت طلب به درد استان نمیخورند

۹۴/۱۰/۲۲ شماره 2243 ۲۲۴۳
شماره 2243 ۲۲۴۳
کرمان امروز شماره ۲۲۴۳ ۹۴/۱۰/۲۲