نمایندگان مجلس;حل مشکلات مردم یا دغدغه های حذبی

۹۴/۱۰/۰۹ شماره 2234 ۲۲۳۴
شماره 2234 ۲۲۳۴
کرمان امروز شماره ۲۲۳۴ ۹۴/۱۰/۰۹