نمونه ای بی سابقه از مطالبه گری یک خبرنگار و جواب یک مدیر عامل صنعتی در کرمان

۹۶/۰۸/۲۷ شماره 199 ۱۹۹

۱۹۹

۲۹
شماره 199 ۱۹۹
هفتواد شماره ۱۹۹ ۹۶/۰۸/۲۷