نمینده ارومیه : اینکه بر اثر اهمال;مردم شرافتمند کرمان اینگونه عزادار شوند پذیرفتنی نیست

۹۴/۰۹/۱۷ شماره 512 ۵۱۲

۵۱۲

۸۱
شماره 512 ۵۱۲
پیام ما شماره ۵۱۲ ۹۴/۰۹/۱۷