نه زمینی ساخته می شود نه قراردادی باطل میشود

۹۵/۰۷/۱۸ شماره 23 ۲۳
شماره 23 ۲۳
نگین سیرجان شماره ۲۳ ۹۵/۰۷/۱۸