نگاهی به سوابق و زندگی نام آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس جدید مجمع تشخیص

۹۶/۰۵/۲۵ شماره 2263 ۲۲۶۳
شماره 2263 ۲۲۶۳
ندای وحدت شماره ۲۲۶۳ ۹۶/۰۵/۲۵