نیاز جدی معادن استان به سرمایه گذاری خارجی

۹۴/۱۱/۱۰ شماره 515 ۵۱۵
شماره 515 ۵۱۵
استقامت شماره ۵۱۵ ۹۴/۱۱/۱۰