نیاز دولت به واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی

۹۴/۱۲/۲۰ شماره 588 ۵۸۸
شماره 588 ۵۸۸
پیام ما شماره ۵۸۸ ۹۴/۱۲/۲۰