نیمی از موقوفات کشور متعلق به خیران رفسنجانی

۹۶/۱۱/۲۳ شماره 2382 ۲۳۸۲
شماره 2382 ۲۳۸۲
ندای وحدت شماره ۲۳۸۲ ۹۶/۱۱/۲۳