هاشمی رفسنجانی : برخی با تعابیر زشت مردم را از حضور در انتخابات می تر ساندند

۹۴/۱۲/۱۲ شماره 581 ۵۸۱
شماره 581 ۵۸۱
پیام ما شماره ۵۸۱ ۹۴/۱۲/۱۲